คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและลักษณะต้องห้ามมีอะไรบ้าง